Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Program XXIV

Preliminary Program (16.08.2019)

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska