Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
22 - 25 September 2024, Wojanow Palace, Poland

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska