Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Photogallery

Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

The Ukrainian Physical Society

Junior Academy of Sciences of Ukraine
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska