Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
25 - 30 August 2019, Odesa, Ukraine

Schedule


Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

Representative Office of Polish Academy of Sciences in Kyiv

Minor Academy of Sciences of Ukraine

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska