Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Organizers XXIII

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of Physics NAS of Ukraine
Minor Academy of Sciences of Ukraine
The Ukrainian Physical Society

under the auspice of
The Representative Office of Polish Academy of Sciences in Kyiv

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska