Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
22 - 25 September 2024, Wojanow Palace, Poland

Committees

Organizing Committee ISSSMC 2024

  • Valerii Pogorelov (Ukraine) – Honorary President (Ukraine)
  • Mykhailo Bondar (Ukraine) – President (Ukraine)

 • Iryna Doroshenko Co-Chair (Ukraine)
 • Tamara Bezrodna Co-Chair (Ukraine)
 • Nataliya Berezovska Secretary (Ukraine)

ISSSMC International Advising Committee

 • Henryk Ratajczak (Poland) – Honorary President (Poland)
 • Leonid Yatsenko (Ukraine) – President (Ukraine)

 • Carlos Otero Areán (Spain)
 • Vytautas Balevicius (Lithuania)
 • Jan Baran (Poland)
 • Svitlana Bugajchuk (France/Ukraine)
 • Nadia Davydova (Ukraine)
 • Alexander Demchenko (Ukraine)
 • Igor Dmytruk (Ukraine)
 • Dana Ortansa Dorohoi (Romania)
 • Galyna Dovbeshko (Ukraine)
 • Marek Drozd (Poland)
 • Svitlana Yefimova (Ukraine)
 • Andriy Kadashchuk (Germany/Ukraine)
 • Renata Karpicz (Lithuania)
 • Longin Lisetski (Ukraine)
 • Antonina Naumenko (Ukraine)
 • Anatoliy Negriyko (Ukraine)
 • Galyna Rudko (Ukraine)
 • Leonas Valkunas (Lithuania)
 • Mykola Vinnichenko (Germany)
 • Mykola Kulish (Ukraine)

Local Organizing Committee (Ukraine)

 • Tetiana Gavrilko – Co-Chair
 • Yuriy Kurioz – Co-Chair

Ivan Gnatyuk, Yevhen Hrabovskyi, Georgiy Klishevych, Vladyslav Kravchenko, Taras Mykytyuk, Vira Nesprava, Violetta Reznichenko, Valentyna Shymanovska

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASU



Taylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska