Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
20 - 25 September 2017, Kyiv, Ukraine

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASU

Representative Office of Polish Academy of Sciences in Kyiv

Minor Academy of Sciences of Ukraine

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska