Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Surfaces & Films

Poster Session I - Surfaces & Films


P-1.
  N. Berezovska*, I. Dmitruk, Ye. Hrabovskyi, A. Dmytruk, I. Blonskyi, R. Kolodka, O. Stanovyi.
  Efficiency of LIPPS Formation on Metals Using Different Harmonics of Femtosecond Laser.
P-2.
  O.I. Datsenko*, D. Babich, M. Redkin, S. Kondratenko.
  Photoconductivity Spectroscopy of Monolayer MoS2.
P-3.
  M.P. Gorishnyi*.
  Optical Absorption and Resonance Raman Scattering Spectra of Lead Phthalocyanine (PbPc) and Chloroaluminum Chlorophthalocyanine (ClAlClPc) thin films.
P-4.
  L.F. Kosyanchuk*, N.V. Kozak, V.I. Bezrodnyi, T.V. Bezrodna, N.V. Babkina, O.I. Antonenko.
  Effects of the Polyurethane Chemical Structure on Radiation Resistance of the Polymer Matrices in Solid-State Laser Elements.
P-5.
  O.K. Porada, V.I. Ivashchenko, L.A. Ivashchenko, A.O. Kozak, V.S. Manzhara*, Yu.P. Pyryatynsky, P.M. Bukivskij, A.S. Tolochko, V.K. Shynkarenko.
  The Low-Temperature Photoluminescence of Thin Si-C-N Films.
P-6.
  Yu. Kurioz*, I. Tkachenko, A. Kovalchuk, Ya. Kobzar, R. Kravchuk, O. Shekera, V. Nazarenko, V. Shevchenko.
  Optical Properties of Multistimuli Responsive Fluorinated Oligo(azomethine)s with Azo Groups in the Main Chain.
P-7.
  M.M. Melnichenko*, K.V. Svezhentsova.
  New Possibilities for the Use of Nanostructured Silicon in Micro and Nanoelectronics.
P-8.
  V.А. Odarych*.
  Studies of Porous Silicon Aging by Ellipsometry.
P-9.
  V. Akimenko, D. Savchenko*.
  The Effect of Germanium Incorporation on Electronic Properties of Diamond-Like Carbon Thin Films.
P-10.
  T.A. Gavrilko, V.V. Shymanovska*, T.A. Khalyavka, J. Baran.
  Phenothiazine Dye Interaction with the Surface of Nanocrystalline Rutile TiO2: FTIR and Raman Spectroscopy Study.
P-11.
  O.A. Yeshchenko, V.Yu. Kudrya, A.V. Tomchuk*, N.I. Berezovska, I.M. Dmitruk, P.O. Teselko, S.L. Golovynskyi.
  Plasmonic Enhancement of Adenosine Nucleotide Photoluminescence by Laser Induced Periodic Silver Metasurface with Silver Nanoprisms.
P-12.
  Vasil P. Yashchuk*, G.M. Telbiz, E.A. Tikhonov, E. Leonenko, D. Babich.
  Lasing of Rhodamine 6G in the Thin Hybrid Organic-Nonorganic Mesostructural Film.Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska