Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Login / Registration


Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

The Ukrainian Physical Society

Junior Academy of Sciences of Ukraine
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska